Nim­mer­meer

2009, 45-delig, 2 x 4 m. Elk 13 x 17 cm. Garen en textiel op vilt, hout.

“Haar fas­ci­natie voor bomen vindt zijn hoogtepunt in het werk ’Nim­mer­meer’. Jaren­lang heeft ze bomen getek­end, gefo­tografeerd, gebor­du­urd, lev­ens­g­root op wan­den geschilderd en warm ‘aangek­leed’ om ze te bescher­men. Nu is het tijd voor iets nieuws. Maar hoe sluit je zo’n dier­baar on­der­w­erp af? ‘Door er een tijd heel in­tens mee bezig te zijn’, zegt Noëlle. En zo ontston­den de 45 kleine bor­du­ur­w­erken die teza­men ‘Nim­mer­meer’ vor­men. Het zijn soms tere, soms ste­vige voorstellin­gen, op het eerste gezicht uit­gevo­erd in zwart-wit. Bij nadere beschouwing bli­jkt er wel degeli­jk met kleur te zijn gew­erkt. Voorzichtige draad­jes groen en bruin geven een nauweli­jks waarneem­baar, maar beeld­ver­sterk­end ac­cent.”

Coco Bouwmeester
Textiel plus 2010

Nim­mer­meer
‘Her fascination for trees is highlighted in the series, Nimmermeer (Never Again). For many years her trees were drawn on paper, photographed, embroidered, painted life-size on walls, and warmly ‘dressed’ to protect them. Then it was time for something new. But how do you abandon such a precious subject? ‘By, for a period, working very intensely on it’, says Noëlle. That is how the 45 small embroidery works originated, that together form Nim­mer­meer. ‘They are sometimes fragile, sometimes solid representations. At first they were executed in black and white. But with further consideration, they certainly seem to have color. Carefully used threads of green and brown give it a barely noticeable, but image-enhancing accent’.