Nim­mer­meer

2009, 45-delig, 2 x 4 m. Elk 13 x 17 cm. Garen en textiel op vilt, hout.

“Haar fas­ci­natie voor bomen vindt zijn hoogtepunt in het werk ’Nim­mer­meer’. Jaren­lang heeft ze bomen getek­end, gefo­tografeerd, gebor­du­urd, lev­ens­g­root op wan­den geschilderd en warm ‘aangek­leed’ om ze te bescher­men. Nu is het tijd voor iets nieuws. Maar hoe sluit je zo’n dier­baar on­der­w­erp af? ‘Door er een tijd heel in­tens mee bezig te zijn’, zegt Noëlle. En zo ontston­den de 45 kleine bor­du­ur­w­erken die teza­men ‘Nim­mer­meer’ vor­men. Het zijn soms tere, soms ste­vige voorstellin­gen, op het eerste gezicht uit­gevo­erd in zwart-wit. Bij nadere beschouwing bli­jkt er wel degeli­jk met kleur te zijn gew­erkt. Voorzichtige draad­jes groen en bruin geven een nauweli­jks waarneem­baar, maar beeld­ver­sterk­end ac­cent.”

Coco Bouwmeester
Textiel plus 2010