10 maart 2020. Kun­ste­naars­boek.

Tij­dens de 1e lock­down heb ik het kun­ste­naars­boek ‘10 maart 2020’ gemaakt, geba­seerd op de Volks­krant van die dag. Uit alle items van deze krant knip­te ik de kop­pen uit, een medi­ta­tie­ve klus. Het was een dag dat de stik­stof­af­fai­re de boven­toon voer­de en het woord Covid-19 nog niet voor­kwam in de kop­pen van de krant.
De han­de­ling van het knip­pen deed me den­ken aan de han­de­ling van het wrij­ven van wrijf­let­ters tij­dens mijn pro­ject The Last Pages, mijn vori­ge kun­ste­naars­boek. Ik legde alle woor­den op alfa­be­ti­sche volg­or­de en gebruik­te een lege dummy van The Last Pages om een eigen ver­sie van het nieuws van 10 maart 2020 te maken: een soort dadaïsti­sche en gro­tesk uit­ge­rekt klank­ge­dicht, met pagi­na’s als ‘Moet moest maar Maar mag meer’, ‘kabi­net: koers kunst’ en ‘mijn nieu­we nepre­bel’.

10 maart 2020. (March 10, 2020). Artistbook
During the first lockdown, I made the artist book, 10 maart 2020, based on a newspaper from that day. From the paper, I cut out the headlines of the articles, a meditative activity. It was a day when the ‘nitrogen-affaire’ was hot, and the word Covid-19 did not yet exist in the headlines.
The act of cutting took me back to the act of rubbing the Letraset dry transfer letters during the project, The Last Pages, my earlier artist book. I arranged all words in alphabetic order and used an empty version of The Last Pages to make my own version of the news of March 10, 2020: a Dadaistic and grotesquely stretched ‘soundpoem’, with pages like ‘Moet moest maar Maar mag meer’ (Have to had to but But may more) ‘kabi­net: koers kunst’ (cabinet: course art) and ‘mijn nieu­we nepre­bel’ (my new fakerebel).