The Flexible

Cul­tuur­cen­trum Genk i.s.m. Flac, Genk (B.). 

Jaar­lijks wor­den 10 kun­ste­naars uit­ge­no­digd om in de paas­va­kan­tie samen met kin­de­ren een kunst­werk te maken. Thema in dat jaar was mobi­li­teit, n.a.v. het werk van Pana­ma­ren­ko, die gelijk­tij­dig een ten­toon­stel­ling had in Cul­tuur­cen­trum Genk. 

Voor dit pro­ject heb ik The Flexi­ble ont­wor­pen, een nieuw ‘muse­um’ van wit bescherm­doek. In een leeg­staand school­ge­bouw maakten kin­de­ren een col­lec­tie beel­den voor The Flexi­ble. Van oude brei­naal­den, saté-stok­jes, rest­jes stof en plak­band wer­den voor­wer­pen gemaakt die met mobi­li­teit te maken had­den zoals vlieg­tuig­jes, boten, heli­kop­ters etc. De voorwerpen werden don­ker­blauw geverfd en op de laat­ste dag werd het muse­um inge­richt met de ‘nieu­we col­lec­tie’, en werd ook de ‘nieuw­bouw’ van een van de kin­de­ren geo­pend.

Cul­tur­al Cen­tre Genk in coll. with FLACC, Genk (B.). 

Ev­ery year the Kinderkun­sten­fab­riek in­vites ten artists to work with a group of kids dur­ing East­er to make a work of art. Theme of this year was ‘mo­bil­i­ty’, in reply of the work of Panamerenko, who at the same time had a show in Cul­tur­al Cen­tre Genk. 

For this pro­ject I realized The Flex­i­ble; a new ‘mu­se­um’ of white pro­tect­ing felt. In an empty school ­build­ing, the children made a col­lec­tion of sculp­tures for The Flex­i­ble. With old knit­ting-nee­dles, satay sticks, cloth, and tape var­i­ous sculp­tures were made in­spired by mo­bil­i­ty (like planes, boats, he­li­copters etc.) I painted this col­lec­tion in dark-blue and on the last day The Flex­i­ble was set up with ‘The New Col­lec­tion’ and also the ‘New Annex’ of one the kids was opened.