Win­ter­col­lec­ti­on: Get Wrap­ped!

Cor­ner Brook, New­found­land. Win­ter 2002/2003.

In Cana­da heeft men de gewoon­te klei­ne bomen en strui­ken in de win­ter in te pak­ken in oude jute om ze te bescher­men tegen kou en pekel. Om deze gewoon­te te bena­druk­ken heb ik een inter­ven­tie bedacht waar­door de sculp­tu­ra­le kwa­li­tei­ten van dit feno­meen zicht­baar wer­den. In de herfst van 2002 heb ik een grote hoe­veel­heid gekleur­de jute naar Cor­ner Brook, New­found­land ver­scheept. Op de plaat­se­lij­ke markt werd de jute uit­ge­deeld aan bewo­ners en in de tui­nen van Cor­ner Brook ver­sche­nen kleu­ri­ge bouw­sels van inge­pak­te strui­ken. Met dank aan Colet­te Urban.

Win­ter­col­lec­tion: Get Wrapped!
Cor­ner Brook, New­found­land. Win­ter 2002/ 2003

In Cana­da peo­ple wrap shrubs and small trees in the fall in old burlap, to pro­tect them from the win­ter cold and the salt used on city streets. To call at­ten­tion to this ac­tiv­i­ty an in­ter­ven­tion was developed by which the sculp­tural qual­i­ties of this phe­nomenon be­came more vis­i­ble. In the au­tumn of 2002 I shipped a large quan­ti­ty of bright­ly colored jute to Cor­ner Brook, New­found­land, the hometown of my friend Colette Urban. At the local mar­ket we dis­tribut­ed the jute among the local res­i­dents and in the gar­dens of Cor­ner Brook, col­ored pack­ages of wrapped shrubs ap­peared. With help from Co­lette Urban.