Panorama Cuppens

Pano­ra­ma Cup­pens was een inter­ac­tief pro­ject in een gasta­te­lier van De Strip* in West­wijk, Vlaar­din­gen. Het ate­lier bevond zich in een voor­ma­li­ge win­kel zodat het werk­pro­ces zicht­baar was voor wijk­be­wo­ners en ande­re pas­san­ten. De ruim­te bena­derde ik als een ‘3-dimen­si­o­naal’ schil­de­rij. Stoe­len en ander meu­bi­lair wer­den aan­ge­kleed en kre­gen een uit­ge­spro­ken iden­ti­teit.
Een belang­rijk onder­deel van Pano­ra­ma Cup­pens was de weke­lijks terug­ke­ren­de work­shop voor kin­de­ren uit de buurt. Ze leer­den tra­di­ti­o­ne­le hand­werk­tech­nie­ken, maak­ten teke­nin­gen op de muur en eigen ver­sies van inge­pak­te stoe­len. Voor deze serie stoel­tjes heb ik een spe­ci­aal ‘muse­um’ van tex­tiel ont­wor­pen. Door de voort­du­ren­de wis­sel­wer­king tus­sen mijn werk en dat van de kin­de­ren ont­stond een totaal-instal­la­tie, waar­in alle han­de­lin­gen een gelijk­waar­di­ge rol speel­den.

* ‘De Strip’ was een pro­ject van Jean­ne van Hees­wijk in Vlaar­din­gen waar een voor­ma­li­ge win­kel­strip tij­de­lijk was omge­doopt tot kunst­cen­trum met o.a. een depen­dan­ce van Muse­um Boy­mans van Beu­nin­gen en gale­rie MAMA en 2 gasta­te­liers.

Panorama Cuppens

West­wi­jk, Vlaardin­gen. Jan­uary- May 2003

Panora­ma Cup­pens was an in­ter­ac­tive pro­ject in a guest stu­dio of De Strip* in West­wi­jk, Vlaardin­gen. The stu­dio was lo­cat­ed in a for­mer store which al­lowed res­i­dents and other passers­by to view and fol­low the pro­cess of the work. I treated the work and space as a ‘three-di­men­sion­al’ paint­ing with the chairs and other fur­ni­ture dressed to give each an iden­ti­ty.
A major part of Panora­ma Cup­pens was a week­ly work­shop for chil­dren from the neigh­bor­hood. They learned tra­di­tion­al needle­work tech­niques, made draw­ings on the walls, and pro­duced their own ver­sion of dressed chairs. To house these lit­tle chairs a spe­cial ‘mu­se­um’ of tex­tile was de­signed. As a re­sult of the continuous in­ter­ac­tion be­tween my work and that of the chil­dren, an in­stal­la­tion was cre­at­ed in which all ac­tiv­i­ties and works were equal­ly bal­anced.


* De Strip was a pro­ject by Jeanne van Heeswi­jk in Vlaardin­gen where a for­mer shop­ping street was made into an art cen­tre for a pe­ri­od of two years. It con­sist­ed of a.o. an annex of the Mu­se­um Boy­mans van Be­unin­gen and gallery MAMA and two guest stu­dios.