This is Not a Maple Tree- Part II

TENT. CBK, Rot­ter­dam. Maart 2002   

Een maand lang was de ‘GYM’ (een voor­ma­li­ge gym­zaal in TENT.) mijn ate­lier waar ik wandschilderingen maakte. Uit­gangs­punt was de trans­for­ma­tie van eer­der gemaak­te teke­nin­gen van bomen tot monu­men­ta­le ingre­pen. In een con­ti­nue beeld­on­der­zoek wer­den tra­di­ti­o­ne­le aspec­ten als licht/ don­ker, vorm en toon, trans­pa­ran­tie en toe­voe­gen/ weg­ha­len van schil­de­rin­gen in rela­tie gebracht met de monu­men­ta­li­teit van de ruim­te die daar­door voort­du­rend in bewe­ging was. 

This is Not a Maple Tree, Part II.

TENT. CBK, Rot­ter­dam. March 2002.   
For four weeks the GYM (a for­mer gym­na­si­um) func­tioned as an artist stu­dio. The start­ing point for this pro­ject was the trans­for­ma­tion of ear­li­er draw­ings into mon­u­men­tal wall works. By re­search­ing and reimag­in­ing these im­ages, tra­di­tion­al draw­ing con­cerns such as light and dark, shape and tone, trans­paren­cy, and the on­go­ing act of adding and delet­ing were ad­dressed in re­la­tion to the mon­u­men­tal­i­ty of the space. 
(5 x 11 x 24 meters.)